F.H. AKMA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO akma.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Dubowskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWA AKMA z siedzibą w Ełku za pośrednictwem sklepu internetowego.

 1. Definicje

  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
   a) firmę kurierską;
   b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
  4. Klient - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta Umowa sprzedaży.
  5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  8. Sprzedawca - oznacza Krzysztofa Dubowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWA AKMA z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Mickiewicza 25, NIP: 848 112 92 36, REGON: 790244569, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Ełk, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż.
  10. System - jest systemem umożliwiającym dokonywanie przez zarejestrowanych Konsumentów zakupów w Firmie Handlowej AKMA za pośrednictwem sieci Internet.
  11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy lub nie jest oznaczony co oznacza że jest nowy lub używany. W przypadku Towarów pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.
  12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego.

  1. Aktywując konto na Strona Internetowej Sklepu, Konsument oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.
  2. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
  3. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu Internetowego zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem.
  4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. Dostęp do systemu sprzedaży.

  1. Konsument, który prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny na stronie www.akma.pl, otrzymuje aktywne konto umożliwiające zalogowanie się przy pomocy wygenerowanego przez Kupującego loginu i hasła na stronie www.akma.pl i dokonywanie zakupów.
  2. Konsument zobowiązuje się do utrzymywania i korzystania z adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracji. O każdej zmianie adresu e-mail Konsument niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przydzielenia dostępu do SYSTEMU bez podania przyczyny.
 4. Zakup, płatność i realizacja zamówień.

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Transferuj.pl, obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu Transferuj.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności (Wszystkie transakcje przeprowadzone są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM);
  2. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Handlowiec Sprzedawcy w momencie otrzymania zamówienia dokonanego przy użyciu ustalonego przez Kupującego loginu i hasła nie ma obowiązku sprawdzenia czy dokonująca zamówienia osoba jest do tego upoważniona.
  4. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania przez Handlowca Sprzedawcy telefonicznego potwierdzenia złożonej dyspozycji.
  5. Koszt wysyłanej przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie http://www.akma.pl
  6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad w możliwie jak najkrótszym czasie.
  7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, dowód sprzedaży obejmujący dostarczane Towary.
  9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  10. Złożenie zamówienia w Systemie stanowi jednocześnie akceptacje warunków serwisowych Sprzedawcy.
 5. Reklamacje.

  1. Reklamację należy składać w siedzibie sklepu, pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego akma@akma.pl. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
  2. Reklamacje realizowane są zgodnie z postanowieniami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
  3. Reklamowany towar dostarcza Klient na swój kosz, koszty odesłania towaru pokrywa Sprzedawca.
  4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest podpisana karta gwarancyjna i nienaruszone plomby, które znajdują się na zakupionym sprzęcie, opis zaistniałego problemu.
 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: www.akma.pl/formularz .
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności dotyczące towaru.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".
 7. Postanowienia końcowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania Kupującemu loginu i hasła.
  3. Zablokowanie dostępu do SYSTEMU nie zwalnia Kupującego z zaspokojenia roszczeń wobec Sprzedawcy.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdej takiej zmienia Partner zostanie poinformowany komunikatem na stronach SYSTEMU, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Kupującego, umowa pomiędzy nim a Sprzedawcą wygasa.
  5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  8. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2015 r.